Zakres odpowiedzialności oraz podział zadań współadministratorów Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej


 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach (96-100 Skierniewice, ul. M. Rataja 4, tel. 46 8333611, fax. 46 8325763, e-mail: kmpsp17@straz.lodz.pl).
 2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: (90-521 Łódź, ul. Wólczańska 111/113, tel. 4263 15 103, 42 63 15 104, e-mail: iod@straz.lodz.pl.
 3. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach został wyznaczony Specjalista Ochrony Danych (SOD) st. kpt. Piotr Szczepaniak, kontakt: 96-100 Skierniewice, ul. M. Rataja 4; tel. 46 833 36 11, fax,: 46 832 57 63, e-mail: kmpsp17@straz.lodz.pl
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 6. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
 7. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Klauzule informacyjne:

Obsługa zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu

Uczestnicy działań ratowniczo-gaśniczych

Ćwiczenia i szkolenia OSP

Zawody sportowe organizowane przez Komendę

Osoby uczestniczące w konkursach

Osoby, których dane umieszcza się w planach ratowniczych opracowywanych przez Komendę, jeżeli dane pozyskiwane są od tych osób

Osoby składające skargi i wnioski

Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą świadczące usługi dla Komendy