Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej

w Skierniewicach

 • Adres: Skierniewice, ul. Aleja Macieja Rataja 4, 96-100 Skierniewice
 • Telefon: (046) 833 36 11
 • Poczta elektroniczna kmpsp17@straz.lodz.pl
Komendant Miejski PSP w Skierniewicach
bryg. mgr inż. Mariusz Wielgosz
m.wielgosz@straz.lodz.pl

Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Skierniewicach
mł. bryg. mgr inż. Robert Gruchała
r.gruchala@straz.lodz.pl

Organizację i funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach określają:

 • statuty powiatów: skierniewickiego ziemskiego i skierniewickiego grodzkiego,
 • regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej stanowi aparat pomocniczy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej.

Terenem działania komendy miejskiej jest obszar powiatów: grodzkiego skierniewickiego i ziemskiego skierniewickiego.

Siedzibą komendy miejskiej jest miasto Skierniewice.

Komenda miejska w Skierniewicach jest zakwalifikowana do IV kategorii komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej.Wydział operacyjno - kontrolno - rozpoznawczy

Symbol: MR

Nr telefonu: (0-46) 833-36-11 wew. tonowy 403

Do zadań wydziału operacyjnego należy w szczególności:

 1. analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy miejskiej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;
 2. opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;
 3. przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;
 4. koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu;
 5. przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;
 6. analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo – gaśniczych i innych jednostek ksr-g oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
 7. zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksr-g na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa;
 8. sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksr-g, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;
 9. współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
 10. przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych;
 11. nadzorowanie gotowości operacyjnej jrg oraz innych podmiotów ksr-g, analizowanie gotowości operacyjno – technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;
 12. przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej jrg oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
 13. przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;
 14. koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksr-g;
 15. prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład ksr-g na obszarze działania;
 16. nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą miejską,
 17. bieżące informowanie rzecznika prasowego komendanta miejskiego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczych;
 18. prowadzenie spraw w zakresie informatyki w komendzie miejskiej – zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi w tym zakresie;
 19. planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy miejskiej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
 20. nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy miejskiej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione;
 21. zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej;
 22. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;
 23. analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy miejskiej;
 24. koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek ksr-g na obszarze działania komendy miejskiej;
 25. planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g na obszarze działania komendy miejskiej nowoczesnych technik łączności;
 26. sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności.
 27. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;
 28. współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 29. inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;
 30. opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
 31. opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 32. analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie miasta i powiatu, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania się;
 33. opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;
 34. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych;
 35. rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
 36. przygotowywanie projektu stanowiska komendanta miejskiego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;
 37. przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;
 38. wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska;
 39. wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno – budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego;
 40. nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania komendy miejskiej;
 41. opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym;
 42. nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą;
 43. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy miejskiej przez rzecznika prasowego.
Wydział organizacyjno - kwatermistrzowski

Symbol: MOT

Nr telefonu: (0-46) 833-36-11 wew. tonowy 414

Naczelnik Wydziału mł. bryg. Marek Zdun

Do zadań wydziału organizacyjno – kwatermistrzowskiego należy w szczególności:

 1. realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy miejskiej;
 2. organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta miejskiego;
 3. opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta miejskiego;
 4. prowadzenie archiwum komendy miejskiej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;
 5. prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie miejskiej;
 6. organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
 7. przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy miejskiej;
 8. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy miejskiej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
 9. realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy miejskiej;
 10. prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta miejskiego;
 11. realizowanie założeń polityki kadrowo – płacowej komendanta miejskiego;
 12. przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie miejskiej w tym dowódców jednostek ratowniczo – gaśniczych;
 13. opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie miejskiej;
 14. ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie miejskiej;
 15. prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy miejskiej;
 16. sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno – rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej;
 17. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej;
 18. analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;
 19. prowadzenie spraw dyscypliny służby i pracy;
 20. administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy miejskiej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
 21. opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;
 22. dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
 23. prowadzenie spraw inwentaryzacji majątku;
 24. likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;
 25. sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy miejskiej;
 26. prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy miejskiej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódców jrg i kierowników komórek organizacyjnych komendy miejskiej;
 27. systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;
 28. realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;
 29. prowadzenie rozliczeń i dokumentacji dotyczącej transportu samochodowego;
 30. planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy miejskiej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
 31. prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych;
 32. realizacja obowiązków określonych ustawą z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz.U z 2002 r., Nr 123, poz.1059 z późn.zm.) – tj. świadczenie pomocy prawnej urzędowi komendanta miejskiego a w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych oraz występowanie przed sądami i urzędami – zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej komendy miejskiej.
Stanowisko d/s finansów

Symbol: MF

Nr telefonu: (0-46) 833-36-11 wew. tonowy 401

Główny Księgowy : bryg. mgr Zdzisława Bogusiewicz

Do zadań sekcji finansów należy w szczególności:

 1. prowadzenie gospodarki finansowej komendy zgodnie z obowiązującymi zasadami, a w szczególności:
  1. składanie zapotrzebowań na środki finansowe,
  2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi finansów publicznych i zasad realizacji budżetu,
  3. zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę miejską,
  4. przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  5. zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;
 2. opracowywanie projektów planów dochodów i wydatków budżetowych oraz planów finansowych w zakresie gospodarki pozabudżetowej;
 3. prowadzenie rachunkowości komendy miejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:
  1. bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości syntetycznej w zakresie środków budżetowych jak i środków pozabudżetowych,
  2. bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości analitycznej w zakresie rachuby płac, rozrachunków z dostawcami i odbiorcami,
  3. prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;
 4. prowadzenie bieżącej analizy wykorzystania przydzielonych rocznych limitów finansowych i składanie stosownych korekt;
 5. prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie prawidłowości sporządzania i legalności prowadzonej dokumentacji finansowej;
 6. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i statystycznej w zakresie gospodarki finansowej;
 7. bieżąca współpraca z ZUS, Urzędem Skarbowym, PZU, Urzędem Miasta, bankiem, KW PSP w Łodzi oraz innymi instytucjami w zakresie egzekucji sądowych i administracyjnych;
 8. opracowanie i bieżąca aktualizacja instrukcji obiegu dokumentów księgowych oraz sprawowanie nadzoru nad jej przestrzeganiem;
 9. prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy miejskiej.
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza
Symbol: MJRG
Nr telefonu: (0-46) 833-36-11 wew. tonowy 311
Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej: bryg. Józef Stańczak
 
Do zakresu działania jednostki ratowniczo – gaśniczej należy w szczególności:
 1. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
 2. dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
 3. wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
 4. wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;
 5. przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
 6. współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
 7. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;
 8. realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg;
 9. prowadzenie doskonalenia zawodowego;
 10. udział w aktualizacji:
  1. stanu gotowości operacyjnej,
  2. procedur ratowniczych,
  3. dokumentacji operacyjnej;
 11. udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych;
 12. zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie powiatu (miasta) oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;
 13. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy miejskiej;
 14. inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
 15. organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;
 16. planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy miejskiej i ksr-g na obszarze powiatu (miasta);
 17. organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa;
 18. organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków.
 19. pełnienie funkcji Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych zwanego „Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych”,
 20. prowadzenie kancelarii tajnej;
 21. zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych;
 22. kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie;
 23. opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 24. planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 25. prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 26. sporządzanie i przedstawianie komendantowi miejskiemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
 27. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 28. przedstawianie komendantowi miejskiemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 29. ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
 30. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
 31. uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta miejskiego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy;
 32. prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie miejskiej;
 33. koordynowanie realizacji zadań obronnych.

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 19. lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

koordynatorem ds. dostępności jest

Justyna Kwiecień (46 833 24 66, wew. 400, j.kwiecien@straz.lodz.pl)