Bezpieczne korzystanie z butli propan – butan

Gaz płynny jest przechowywany jako ciecz pod podwyższonym ciśnieniem w specjalnie zaprojektowanych butlach. Butle takie powinny być napełniane w wyspecjalizowanych punktach.

Używanie butli napełnionych na stacjach autogazu jest niebezpieczne!

Bezpieczne przechowywanie

 1. Butle należy przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od otwartego ognia, urządzeń elektrycznych i źródeł zasilania.
 2. Butli nie należy przechowywać w piwnicy lub pomieszczeniach zamkniętych gaz jest cięższy od powietrza, będzie więc osiadać w dolnych partiach pomieszczenia i gromadzić się, tworząc łatwopalną mieszaninę.
 3. Nie należy przechowywać butli w pobliżu źródeł ciepła.
 4. Należy zawsze używać węży przeznaczonych dla gazu płynnego. Wąż powinien mieć długość co najmniej 1,5 m, a na obu jego końcach powinny znajdować się opaski zaciskowe. Węże należy wymieniać co 4 lata, ponieważ z czasem ulegają one zużyciu.
 5. Podczas użytkowania wszystkie butle powinny być wyposażone w reduktor ciśnienia przeznaczony specjalnie dla propanu lub mieszaniny propan-butan, prawidłowo regulujący ciśnienie w przypadku wystąpienia zmian temperatury. Należy używać reduktorów odpowiednich dla danego typu gazu.
 6. Podczas podłączania reduktora ciśnienia do butli należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami i nie należy otwierać zaworu butli ani pokrętła reduktora, dopóki ten ostatni nie zostanie prawidłowo zamontowany.
 7. Nie należy palić podczas podłączania urządzeń, wycieków nie należy sprawdzać za pomocą płomienia.
 8. Przed podłączeniem nowej butli należy sprawdzić uszczelkę reduktora ciśnienia lub zaworu. Jeśli guma wygląda na zużytą lub uszkodzoną, należy skontaktować się z dostawcą butli.

Bezpieczne gotowanie przy użyciu gazu płynnego

 1. Butla musi znajdować się w pozycji stojącej.Ustaw kuchenkę gazową i butle powyżej poziomu podłoża, kuchenka powinna znajdować się wyżej niż butla.
 2. Sprawdź, czy wąż gumowy nie dotyka powierzchni kuchenki.
 3. Ogień na kuchence bez automatycznego zapłonu zapala się prawidłowo w następujący sposób:
 4. Zapal zapałkę.
 5. Przyłóż płomień do palnika. Przekręć pokrętło zaworu kuchenki.
 6. Podczas gotowania pomieszczenie musi być prawidłowo wentylowane.
 7. Na butli nie należy stawiać gorących sprzętów do gotowania.
 8. Butli nie należy narażać na działanie wysokich temperatur.
 9. Po zakończeniu gotowania zakręć zawór butli.
 10. Jeśli nie będziesz gotować przez dłuższy czas, zdemontuj reduktor i zabezpiecz dyszę zaworu dostarczoną niebieską nakrętką zabezpieczającą.
 11. Butle i inna urządzenia należy chronić przed dziećmi.

Kontrola

 1. Należy regularnie sprawdzać, czy wąż nie jest uszkodzony lub pęknięty.
 2. Należy także sprawdzić, szczelność w punkcie podłączenia węża używając do tego celu roztworu mydła. Nie należy sprawdzać połączenia przy użyciu źródła otwartego ognia.
 3. Wąż i opaski należy wymieniać co 4 lata, stosując wyłącznie zatwierdzone zamienniki.
 4. Reduktory należy wymieniać co 5 lat, stosując wyłącznie zatwierdzone zamienniki.
 5. Puste butle należy zakręcić kurkiem podłączonego urządzenia, a następnie zakręcić zawór butli. Zawór należy zabezpieczyć dostarczoną niebieską nakrętką zabezpieczająca.
 6. Puste butle należy zawsze zwracać Waszemu dostawcy.
 7. Pustych butli nie należy składować do góry dnem.

POSTĘPOWANIE AWARYJNE !

Jeżeli poczujesz gaz …

 • Zakręć zawór na butli.
 • Natychmiast zgaś wszystkie źródła ognia.
 • Nie włączaj żadnych urządzeń elektrycznych i uważaj na wszystkie urządzenia, które mogą włączać się lub wyłączać automatycznie.
 • Otwórz wszystkie drzwi i okna, aby przewietrzyć budynek.
 • Odłącz butlę od urządzenia, wynieś ją na zewnątrz budynku i skontaktuj się z osobą posiadającą uprawnienia do naprawy urządzeń gazowych.

Duży wyciek lub pożar …

 • W przypadku dużego wycieku gazu lub pożaru wyprowadź wszystkie osoby z budynku.
 • Zadzwoń pod numer 998 i powiadom straż pożarną o wycieku lub pożarze butli z gazem w budynku.
 • Stosuj się do wskazówek dyspozytora straży pożarnej.