W związku z wejściem w życie w dniu 31.03.2020 r. Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ) przedstawiamy poniżej informację na temat funkcjonowania Komendy Miejskiej PSP w Skierniewicach w kontekście prowadzonych postępowań takich jak między innymi wydawanie opinii, odbiory budynków, uzgadnianie operatów ppoż. Zaznaczamy jednocześnie, że w przypadku spraw niewymagających bezpośredniej obecności funkcjonariuszy oraz sprawach dotyczących zagrożenia życia i zdrowia ludzi postępowania są prowadzone. We wszystkich sprawach prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy.

46 833 36 11 wew. 405

kmpsp17@straz.lodz.pl

Z przepisów „spec ustawy” dotyczących działalności PSP w rozpatrywanym obszarze wynika w szczególności, że:

 1. w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów procesowych i sądowych m.in. w:
 2. postępowaniach sądowych, w tym sądowo-administracyjnych,
 3. postępowaniach egzekucyjnych,
 4. postępowaniach administracyjnych,
 5. innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw,

nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres[1];

Uwagi:

 • terminem procesowym jest okres do dokonania czynności procesowej przez podmioty postępowania lub uczestników postępowania; terminem materialnym jest okres, w którym może nastąpić ukształtowanie praw lub obowiązków jednostki w ramach administracyjnoprawnego stosunku materialnego (np. wynikającego z przepisów
  m.in. prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, ustawy o ochronie przeciwpożarowej);
 • przepisu art. 15zzs ust. 1 specustawy ws. COVID-19 nie stosuje się do terminów postępowań i spraw związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych[2]; każdorazowo należy zapewnić realizację działań w tym zakresie bez zbędnej zwłoki;
 • w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 strona, uczestnik postępowania, kontrolowany i ich kontrahent oraz organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, są obowiązani, na żądanie organu, sądu lub podmiotu, prowadzących odpowiednio postępowanie lub kontrolę, w wyznaczonym przez nich terminie, do dokonania czynności określonej w tym żądaniu, jeżeli niepodjęcie czynności mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną[3];

Uwagi:

 • w żądaniu organ, sąd lub podmiot, prowadzące odpowiednio postępowanie lub kontrolę, obowiązani są wskazać przyczyny wystąpienia z żądaniem[4];
 • w odniesieniu do PSP przepis dotyczy zarówno żądań kierowanych przez organy PSP, jak i żądań kierowanych do tych organów;
 • czynności dokonane w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w postępowaniach, o których mowa powyżej w pkt. 1, są skuteczne[5];

Uwaga:

 • z przedmiotowego przepisu wynika np., że zawieszenie biegu terminów procesowych
  i sądowych nie powoduje braku możliwości skutecznej realizacji czynności, do których terminy się odnoszą;
 • bieg terminu:
 • na milczące załatwienie sprawy,
 • w innej sprawie, w której brak wyrażenia przez organ sprzeciwu, wydania decyzji, postanowienia albo innego rozstrzygnięcia uprawnia stronę lub uczestnika postępowania
  do podjęcia działania, dokonania czynności albo wpływa na zakres praw i obowiązków strony lub uczestnika postępowania,
 • na wyrażenie przez organ stanowiska albo wydanie interpretacji indywidualnej, z wyjątkiem interpretacji indywidualnej, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
 • nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres stanu zagrożenia epidemicznego   lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19[6];

Uwagi:

 • przepis będzie miał zastosowanie np. do spraw załatwianych w trybie art. 56 ustawy
  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.),
  tj. „odbiorów”, oraz art. 264a, art. 264 c, art. 267a ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz.
  1396, z późn. zm.);
 • w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 organ lub podmiot może z urzędu wydać odpowiednio decyzję w całości uwzględniającą żądanie strony lub uczestnika postępowania, zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, wyrazić stanowisko albo wydać interpretację indywidualną[7];
 • w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku przeprowadzonych  czynności odbiorowych np. wykonanie obiektu niezgodnie z projektem, przyjęcie rozwiązań
  w projekcie niezgodnych z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej lub jakichkolwiek innych nieprawidłowości, których występowanie mogłoby spowodować wydanie stanowiska w formie sprzeciwu, uwag lub zastrzeżeń należy wystosować
  do inwestora/strony pismo informujące o zawieszeniu postępowania z mocy ustawy
  oraz informować o występujących nieprawidłowościach/niezgodnościach, które mogą skutkować wydaniem stanowiska w formie sprzeciwu, uwag lub zastrzeżeń.

Organ może wydać stanowisko pozytywne na podstawie uzupełnieniowej dokumentacji,
o ile nie zachodzi konieczność przeprowadzenia kolejnych czynności kontrolno – rozpoznawczych (patrz punkt wyżej).    

 • w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie stosuje się:
 • przepisów o bezczynności organów oraz
 • przepisów o obowiązku organu i podmiotu, prowadzących odpowiednio postępowanie
  lub kontrolę, do powiadamiania strony lub uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy
  w terminie[8];
 • zaprzestanie czynności przez sąd, organ lub podmiot, prowadzące odpowiednio postępowanie
  lub kontrolę, w okresie, o którym mowa w ust. 1, nie może być podstawą wywodzenia środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki[9].

[1] vide art. 15zzs ust. 1 “spec ustawy” ws. COVID-19,

[2] vide art. 15zzt “spec ustawy” ws. COVID-19,

[3] vide art. 15zzs ust. 4 “spec ustawy” ws. COVID-19,

[4] vide art. 15zzs ust. 5 “spec ustawy” ws. COVID-19,

[5] vide art. 15zzs ust. 7 “spec ustawy” ws.COVID-19,

[6] vide art. 15zzs ust. 8 “spec ustawy” ws. COVID-19,

[7] vide art. 15zzs ust. 9 “spec ustawy” ws. COVID-19,

[8] vide art. 15zzs ust. 10 pkt 1 “spec ustawy” ws. COVID-19,

[9] vide art. 15zzs ust. 11 “spec ustawy” ws. COVID-19.

Poradnik opracował kpt. Kamil Świątczak z KW PSP Łódź,

tel.: 42 6315187

Kategorie: Aktualności